SKELBIAME JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO, JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TEATRO IR JONAVOS KRAŠTO MUZIEJAUS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠĄ - Jonavos kultūros centras

Paieška

Tarptautiniai projektai

Jonu respublikaJonu respublikaTarptautinis projektas „JONINĖS JONAVOJE“ sviesa amzinoji Jonavasviesa amzinoji JonavaTarptautinis chorų festivalis „ŠVIESA AMŽINOJI DAINOS“
homo ludenshomo ludensTarptautinis meno forumas „HOMO LUDENS“
Pirmadienis, 04 rugsėjo 2017 13:30

SKELBIAME JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO, JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TEATRO IR JONAVOS KRAŠTO MUZIEJAUS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠĄ

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Jonavos rajono savivaldybės teatro ir Jonavos krašto muziejaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro sąlygos (toliau – reorganizavimo sąlygos) nustato Jonavos rajono savivaldybės teatro ir Jonavos krašto muziejaus (toliau - reorganizuojamos įstaigos) reorganizavimo prijungiant prie Jonavos kultūros centro (toliau - reorganizavime dalyvaujanti įstaiga) tvarką. Šios reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu bei 14 straipsniu, ir Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimą Nr. 1TS-183 „Dėl sutikimo reorganizuoti Jonavos krašto muziejų ir Jonavos rajono savivaldybės teatrą prijungiant prie Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro", kitais teisės aktais.

II SKYRIUS
REORGANIZUOJAMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ DUOMENYS
2. Reorganizuojamas juridinis asmuo:
2.1.1. įstaigos pavadinimas– Jonavos rajono savivaldybės teatras;
2.1.2. kodas–300669453;
2.1.3. teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga;
2.1.4. buveinė – Žeimių g. 15, Jonava, LT-55158;
2.1.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys–Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registras.
2.2.1. įstaigos pavadinimas – Jonavos krašto muziejus;
2.2.2. kodas - 18820367
2.2.3. teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga;
2.2.4. buveinė – J. Basanavičiaus g.3;
2.2.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys - Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registras.
3. Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:
3.1. įstaigos pavadinimas– Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras;
3.2. kodas– 188203866;
3.3. teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga;
3.4. buveinė – Žeimių g. 15, Jonava, LT-55158;
3.5.registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys–Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registras.

III SKYRIUS
REORGANIZAVIMO TIKSLAS, BŪDAS, PAGRINDIMAS

4. Reorganizavimo tikslas–didinti biudžetinių įstaigų veiklos ir valdymo efektyvumą optimizuojant administravimą.
5. Reorganizavimo būdas – prijungimas: Jonavos krašto muziejus ir Jonavos rajono savivaldybės teatras prijungiami prie Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro.
6. Po reorganizavimo veiklą tęsianti ir reorganizuojamos įstaigos teises bei pareigas perimanti biudžetinė įstaiga – Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras.
7. Po reorganizavimo Jonavos rajono savivaldybės teatras ir Jonavos krašto muziejus baigia veiklą kaip juridiniai asmenys nuo jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.
8. Reorganizavimo pagrindimas: savivaldybės biudžetinių įstaigų skaičiaus optimizavimas, racionalus turimų išteklių paskirstymas ir panaudojimas, paslaugų kokybės bei įvairovės užtikrinimas.

IV SKYRIUS
REORGANIZAVIMO SĄLYGOS, EIGA, TERMINAI

9. Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro, Jonavos rajono savivaldybės teatro ir Jonavos krašto muziejus direktoriai po reorganizavimo sąlygų aprašo viešo paskelbimo Jonavos kultūros centro internetiniame puslapyje www.jkc.lt įpareigojami apie tai pranešti raštu visiems biudžetinių įstaigų kreditoriams, nurodydami prieigą prie sąlygų aprašo.
10. Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro, Jonavos rajono savivaldybės teatro ir Jonavos krašto muziejus direktoriai nevėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą dieną pateikia aprašą Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registrui.
11. Nuo viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą dienos Jonavos rajono savivaldybės teatras ir Jonavos krašto muziejus įgyja reorganizuojamos įstaigos statusą, o Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras– dalyvaujančios reorganizavime statusą.
12. Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras, Jonavos rajono savivaldybės teatras ir Jonavos krašto muziejus reorganizavimo metu privalo užtikrinti nepertraukiamą, įstaigų nuostatus atitinkančią veiklą.
13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 51 straipsniu reorganizuojamos įstaigos darbuotojų darbo santykiai tęsiami reorganizavime dalyvaujančioje biudžetinėje įstaigoje – Jonavos rajono savivaldybės kultūros centre, pagal perimamas darbo sutartis, sudarytas su baigiančia veiklą biudžetine įstaiga, išskyrus tas pareigybes, kurios negali būti perimamos ir yra perteklinės.
14. Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro direktorius apie darbo salygų pakeitimą ar nutraukimą privalo pranešti darbuotojams teisės aktų nustatyta tvarka.
15. Jonavos kultūros centro direktorius, neviršydamas Jonavos rajono savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, patvirtina Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro strukūrą ir pareigybių sąrašą, įsigaliosiančius nuo 2018 m. sausio 1 d.
16. Reorganizavimo terminai: 16.1. reorganizavimo pradžia– reorganizavimo sąlygų aprašo viešo paskelbimo diena; 16.2. reorganizavimo pabaiga– 2017 m. gruodžio 31 d.; 16.3. nuo 2018 m. sausio 1d. Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrui pereina visos reorganizuoto Jonavos rajono savivaldybės teatro ir Jonavos krašto muziejaus teisės ir pareigos.

V SKYRIUS
TURTO INVENTORIZAVIMAS IR PERDAVIMAS

17. Jonavos rajono savivaldybės teatro turto vertė 2017 m. birželio 30 d. duomenimis sudarė:
17.1. pagal finansinės atskaitomybės dokumentus – 14 577,87 Eur, iš jų:
17.1.1. ilgalaikis turtas – 10 979,58 Eur, likutinė vertė – 3 375,64 Eur;
17.1.2. medžiagos ir kitos atsargos – 359,37 Eur;
17.1.3. piniginės lėšos – 6 416,62 Eur, iš jų biudžeto pajamos už teikiamas paslaugas – 1,00 Eur, 2 proc. gyventojų pajamų mokestis – 915,62 Eur, iš Liaudies kultūros centro gautos projektinės lėšos – 5 500,00 Eur;
17.1.4. gautinos sumos – 4 426,24 Eur, iš jų sukauptos skoloms – 4 064,73 Eur, spec.lėšos – 332,55 Eur, išankstiniai apmokėjimai – 28,96 Eur;
17.1.5. mokėtinos sumos – 4 064,73 Eur;
17.2. užbalansinėse sąskaitose esantys likučiai – 15 938,64 Eur, iš jų:
17.2.1. ūkinis inventorius – 15 938,64 Eur;
17.2.2. turtas, naudojamas pagal panaudos sutartis – 0,00 Eur;
17.2.3. laikinam saugojimui priimtas turtas – 0,00 Eur.
18. Jonavos krašto muziejaus turto vertė 2017 m. birželio 30 d. duomenimis sudarė:
18.1. pagal finansinės atskaitomybės dokumentus – 676 090,95 Eur, iš jų:
18.1.1. ilgalaikis turtas – 723 483,52 Eur, iš jų nematerialus turtas – 800,00 Eur, likutinė vertė – 656 312,75 Eur, iš jų nematerialus turtas – 608,20 Eur;
18.1.2. medžiagos ir kitos atsargos – 1 339,46 Eur;
18.1.3. piniginės lėšos – 3 066,96 Eur, iš jų biudžeto pajamos už teikiamas paslaugas – 522,87 Eur, 2 proc. gyventojų pajamų mokestis – 525,58 Eur, rėmėjų parama projektui – 827,00 Eur, projektinės lėšos (valstybės) – 1 186,81 Eur, pinigų likutis kasoje (pajamas už paslaugas) – 4,70 Eur;
18.1.4. gautinos sumos – 15 216,26 Eur, iš jų neapmokėtos sąskaitos už suteiktas paslaugas – 25,60 Eur, sukauptos gautinos sumos – 15 190,66 Eur;
18.1.5. mokėtinos sumos – 14 035,78 Eur, iš jų įsipareigojimai tiekėjams –
106,99 Eur, mokėtinas darbo užmokestis – 8 078,78 Eur, atostoginių
kaupiniai – 5 850,01 Eur;
18.2. užbalansinėse sąskaitose esantys likučiai – 31 726,14 Eur, iš jų:
18.2.1. ūkinis inventorius – 29 974,29 Eur;
18.2.2. turtas, naudojamas pagal panaudos sutartis – 0,00 Eur;
18.2.3. laikinam saugojimui priimtas turtas – 1 751,85 Eur.
19. Turto įvertinimas ir inventorizavimas:
19.1. Jonavos rajono savivaldybės teatro, Jonavos krašto muziejaus bei Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro inventorizaciją atlieka Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija;
19.2. atliekamas reorganizuojamų įstaigų balansinių ir užbalansinių sąskaitų likučių inventorizavimas, sudaromas reorganizuojamų įstaigų balansas.
19.3. remdamasi inventorizacijos aktu, Jonavos rajono savivaldybės teatro ir Jonavos krašto muziejaus valdytą ir naudotą turtą Jonavos rajono savivaldybė perduoda valdyti, naudoti ir disponuoti Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrui.

VI SKYRIUS
DOKUMENTŲ IR FINANSINĖS ATSISKAITOMYBĖS PERĖMIMAS

20. Reorganizuojamo Jonavos rajono savivaldybės teatro ir Jonavos krašto muziejaus dokumentai ir archyvas perduodami Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrui teisės aktų nustatyta tvarka, pasirašant perdavimo–priėmimo aktus.
21. Jonavos rajono savivaldybės teatro ir Jonavos krašto muziejaus antspaudai su Lietuvos valstybės herbu, pasirašius turto ir dokumentacijos perdavimo–priėmimo aktus, teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami.
22. Jonavos rajono savivaldybės teatro ir Jonavos krašto muziejaus įsipareigojimai ir prievolės pereina Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrui teisės aktų nustatyta tvarka.

Reorganizavimo sąlygas parengė:
Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro direktorius Sergejus Jefimenka
Jonavos rajono savivaldybės teatro direktorė Regina Kestenienė
Jonavos krašto muziejaus direktorė Daiva Petrikėnienė